Podmienky prenájmu celoročných domčekov

Slovník pojmov

 1. Zásady – podmienky vytvorené prenajímateľom a sprístupnené nájomcovi, aby sa zoznámil s ich obsahom pred uzatvorením nájomnej zmluvy pre prenájom celoročných domčekov;
 2. Domčeky – v obci Przybradz umiestnené murované jednoposchodové celoročné domy, umiestnené na samostatnom pozemku, určené pre súbežné využívanie v každom domčeku celkom maximálne 6 osôb.
 3. Okolie domu – plocha 5500 m2 oddelená plotom, na ktorom boli postavené domčeky a oddelené plochy – priestory určené k parkovaniu (parkovisko) a rekreačným účelom pro deti (ihrisko).
 4. nájomca – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je stranou zmluvy o prenájme domčeku.
 5. prenajímateľ – DOMČEKY SLNEČNÝ KOPEC (DOMKI SŁONECZNE WZGÓRZE)
 6. Tretie strany – fyzické osoby iné než nájomca alebo osoby spoločne s nájomcom obývajúce domček.
 7. Nájomná zmluva – zmluva uzatvorená písomne medzi nájomcom a prenajímateľom podľa ktorej prenajímateľ dáva nájomca domček k používaniu na dobu určitú a nájomca platí prenajímateľovi dohodnutú cenu.

Všeobecné informácie

§ 1

 1. Osoby ubytované v domčekoch a v oddelenom priestore sú povinné dodržiavať tieto zásady a všeobecne platné právne predpisy v oblasti bezpečnosti, požiarnej ochrany, dobrého susedstva a správania spôsob, ktorý neohrozuje bezpečnosť ostatných ľudí.
 2. Domčeky sú kompletne nefajčiarske a zákaz platí aj na ďalšie tabakové výrobky.
 3. V domčekoch a na súvisiacich plochách platí od 22.00 do 7.00 noční kľud.
 4. nájomcom alebo osobami, ktoré s ním domček používajú je zakázané usporadúvať hlasné udalosti, ktoré by mohli narušiť pokoj osôb ubytovaných v iných domčekoch.
 5. Tretie strany sú povinné opustiť domček a priľahlé priestory pred začiatkom nočného pokoja.
 6. Pobyt zvierat – najmä psov a mačiek – nie je dovolený.

Pravidlá prenájmu

§ 2

 1. Základom prenájmu domčeka je nájomná zmluva.
 2. Nájomná zmluva špecifikuje najmä: zmluvné strany, nájomnú cenu, dobu trvania zmluvy, počet osôb oprávnených k pobytu v domčeku podľa dohody a práva a povinnosti strán.
 3. V okamihu uzatvorenia zmluvy je nájomca povinný za účelom overenia osobných údajov poskytnúť prenajímateľovi platný doklad totožnosti alebo iný dokument s fotografiou, na ktorej základe bude možné zistiť totožnosť nájomcu.

§ 3

Nájomné je účtované nájomcovi v plnej výške a podľa zmluvnej čiastky v prvý deň pobytu vopred. Ak nájomca – pred uzatvorením nájomnej zmluvy – zaplatil zálohu – v prvý deň pobytu je povinný zaplatiť čiastku, ktorá je rozdielom medzi zmluvnou cenou nájmu a čiastkou ním uhradenej zálohy.

§ 4

 1. Odovzdanie domčeku nájomcovi– vydaním kľúčov – vykoná prenajímateľ alebo osoba jednajúca jeho menom, po podpise nájomnej zmluvy, v deň uvedený v zmluve ako deň začiatku nájomnej zmluvy, najskôr o 14:00.
 2. V deň uvedený v zmluve ako deň, kedy končí nájomná zmluva, je nájomca povinný: najneskôr do 10:00:
 3. opustiť domček so všetkým hnuteľným majetkom prineseným do domčeku nájomcom a ďalšími osobami, ktoré v dobe, kedy boli zmluvné strany viazané zmluvou, spoločne s nájomcom dom využívali.
 4. vrátiť kľúče od domčeka prenajímateľovi.
 5. Ubytovanie v domčeku skôr, ako je uvedené v bode 1 tohto odstavca alebo odchod z domčeka neskôr, ako je uvedené v bodu 2 tohto odstavca je možné po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom.

§ 5

 1. Od okamihu odovzdania domčeka nájomcovi nesie nájomca domčeka zodpovednosť za škody spôsobené nájomcom alebo osobami obývajúcimi domček spoločne s ním.
 2. nájomca je povinný používať domček v súlade s jeho vlastnosťami a účelom. nájomca nesmie vykonávať žiadne zmeny v dizajne interiéru.
 3. Všetko zariadenie a vybavenie domčekov a ich okolí musí byť – v deň ukončenia nájomnej zmluvy a vrátenia kľúčov vrátené prenajímateľovi, s prihliadnutím k opotrebeniu vecí vyplývajúcich z ich riadneho používania – v stave nezhoršenom v porovnaní so stavom, v ktorom boli v dobe odovzdania domčeku nájomcovi do užívania.
 4. Ak nájomca zistí akékoľvek vady, poruchy, poškodenie atď. na predmete nájomnej zmluvy, najmä u zariadenia alebo inštalácii, ktoré tvorí vybavenie domčeka, je nájomca povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prenajímateľovi.
 5. Pred vrátením kľúčov prenajímateľovi prenajímateľ spoločne s nájomcom skontroluje technický stav domčeku.
 6. Udržovanie domčekov a ich okolia v čistote

§ 6

 1. Domčeky sú úplne nefajčiarske a zákaz platí aj na ďalšie tabakové výrobky.
 2. Osoby, ktoré fajčia okolo domu, sú povinné fajčiť na mieste, ktoré nie je záťažou pre ostatné osoby, ktoré v tej dobe obývajú iný domček, a odstraňovať svoje nedopalky cigariet.
 3. Nájomca a osoby obývajúce domček spoločne s nájomcom sú povinné separovať odpad vzniknutý pri prenájme tak, že ho umiestnia do kontajnerov vhodných pre daný druh odpadu, ktoré sú umiestnené v špeciálne oddelených zónach pri domčeku.
 4. Ak domček obývajú maloletí spolu s nájomcom, je nájomca povinný zaistiť, aby postele, pohovky, matrace, na ktorých spia maloletí, boli riadne chránené pred zmáčaním alebo nečistotami (napr. rozložením na ne) nepremokavých podložiek alebo prestieradiel.)

Bezpečnosť

§ 7

 1. V okolí domčekov je špeciálne oddelená zóna určená pre detské hry (detské ihrisko). Rodičia / zákonní zástupcovia maloletých sú zodpovední za bezpečnosť a zdravie detí, ktoré ihrisko používajú.
 2. Pohyb osobných vozidiel v okolí domov (najmä na prístupovej ceste na parkovisko / z parkoviska) musí byť vykonávaný s veľkou opatrnosťou a
  pri rýchlosti maximálne 20 km/h.
 3. Používanie všetkých elektrických / plynových zariadení, ktoré sú súčasťou vybavenia domčeku, musí byť vykonané v súlade s bezpečnostnými pravidlami pre tieto zariadenia.
 4. Z dôvodu požiarnej bezpečnosti použitie ohrievačov, elektrických žehličiek, konvíc, sporákov a iných podobných zariadení, ktoré nepredstavujú vybavenie domov, je možné vykonávať len s náležitou opatrnosťou.
 5. Nájomca je povinný zaistiť, aby kedykoľvek – počas záväzného obdobia nájmu zmluvných strán s nájomnou zmluvou – bol domček opustený a ponechaný bez akejkoľvek osoby vo vnútri, všetky okná a dvere boli zatvorené obvyklým spôsobom a bežné a elektronické zariadenia boli vypnuté.

 Záverečné ustanovenia

§ 8

 1. Ak lehota, na ktorú bola uzatvorená nájomná zmluva, vyprší, je nájomca povinný vrátiť kľúče do domčeka prenajímateľovi alebo inej osobe jednajúcej jeho menom.
 2. Nájomca nie je oprávnený domček, ktorý uvoľní, odovzdať iným osobám, aj keď doba, na ktorú strany uzatvorili nájomnú zmluvu, neuplynula.
 3. Nájomca nemôže domček prenajať alebo poskytnúť iným osobám.