Regulamin najmu domków całorocznych

Słownik pojęć

 1. Regulamin – opracowany przez Wynajmującego oraz udostępniony Najemcy celem zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy najmu Regulamin najmu domków całorocznych.
 2. Domki – zlokalizowane pod adresem ul. Górna 5, 34-108 Przybradz murowane jednokondygnacyjne domki całoroczne, położone na obszarze wydzielonym, przeznaczone do jednoczesnego zamieszkiwania w każdym domku łącznie nie więcej niż 6 osób.
 3. Otoczenie domku – wydzielony za pomocą ogrodzenia obszar o powierzchni 5 500 m², na którym posadowione zostały domki oraz wydzielone zostały – przeznaczone na cele parkingowe (parking) oraz cele rekreacyjne dla dzieci (plac zabaw) – przestrzenie.
 4. Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną umowy najmu domku.
 5. Wynajmujący – KONRAD BIELA DOMKI SŁONECZNE WZGÓRZE, siedziba ul. Floriana 12, 34-116 Spytkowice, NIP: 5512574557, REGON: 383279465, nr tel. 889 271 475, e-mail: rezerwacja@noclegizator.eu.
 6. Osoby trzecie – osoby fizyczne inne niż Najemca lub osoby wspólnie z Najemcą zamieszkujące domek.
 7. Umowa najmu – zawarta na piśmie przez Najemcę i Wynajmującego umowa, zgodnie z którą Wynajmujący oddaje Najemcy domek do używania przez czas oznaczony, a Wynajmujący z tego tytułu płaci Najemcy umówioną cenę.
 8. Cena najmu – należy przez to rozumieć kwote wskazaną podczas procesu rezerwacji, obejmującą wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy najmu.
 9. Siła Wyższa – należy przez to rozumieć każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, którego mimo dołożenia wszelkich starań i wysiłków nie dało się przewidzieć, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śniezyca, wojna, powstanie, rewolucja, zamieszki. Nie można rozumieć działania siły wyższej poprzez: chorobę wypadek samochodowy, cofniety urlop, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, sprawy rodzinne i osobiste itp.

Informacja ogólne

§ 1

 1. Osoby przebywające w domkach, jak i na obszarze wydzielonym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a nadto powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zasad dobrego sąsiedztwa oraz zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 2. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych wyrobów tytoniopodobnych.
 3. W domkach oraz na obszarze wydzielonym – w godzinach od 22.00 do 7.00. – obowiązuje cisza nocna.
 4. Organizowanie przez Najemcę lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące domek głośnych imprez mogących zakłócać spokój osobom zakwaterowanym w pozostałych domkach jest zabronione.
 5. Osoby trzecie obowiązane są opuścić domki oraz obszar wydzielony przed rozpoczęciem ciszy nocnej.
 6. Wprowadzanie zwierząt – w szczególności psów i kotów do domków jest niedopuszczalne

Zasady najmu

§ 2

 1. Podstawą najmu domku jest umowa najmu.
 2. Umowa najmu określa w szczególności: strony umowy, cenę najmu, czas na jaki zawarta została umowa, liczbę osób uprawnionych do zamieszkiwania domku na podstawie umowy oraz prawa i obowiązki stron.
 3. W chwili zawierania umowy, celem weryfikacji danych osobowych Najemca obowiązany jest przedstawić Wynajmującemu do wglądu ważny dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, na podstawie którego możliwe będzie określenie tożsamości Najemcy.

§ 3

 1. Cena najmu pobierana jest od Najemcy w pełnej i wynikającej z umowy wysokości pierwszego dnia pobytu z góry. W przypadku, gdy najemca – przed zawarciem umowy najmu – uiścił zadatek – pierwszego dnia pobytu obowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą różnicę między wynikającą z umowy ceną najmu a kwotą wpłaconego przez niego zadatku.
 2. Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§ 4

 1. Oddanie domku w posiadanie Najemcy – poprzez wydanie kluczy – następuje przez Wynajmującego lub działającą w jego imieniu osobę, po podpisaniu umowy najmu, w dniu wskazanym w umowie jako dzień rozpoczęcia najmu, nie wcześniej niż o godzinie 14:00
 2. W dniu wskazanym w umowie, jako dzień zakończenia najmu, najemca – najpóźniej do godziny 10:00 – obowiązany jest:
 1. opróżnić domek z wszelkich rzeczy ruchomych wniesionych do domku przez najemcę oraz inne osoby, które przez czas związania Stron umową wspólnie z najemcą zajmowały domek.
 2. zwrócić Wynajmującemu klucze do domku.
 1. Zakwaterowanie w godzinach wcześniejszych aniżeli wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu lub opróżnienie domku w godzinach późniejszych aniżeli wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym.

§ 5

 1. Od chwili oddania Najemcy domku w posiadanie ponosi on odpowiedzialność za wszelką szkodę wyrządzoną przez Najemcą lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące domek.
 2. Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Najemca nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w zakresie wystroju wnętrza.
 3. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia zarówno domków, jak i ich otoczenia, winny być – w dniu zakończenia najmu i zwrotnego przekazania przez Najemcę kluczy Wynajmującemu, przy uwzględnieniu zużycia rzeczy będącego następstwem prawidłowego ich używania – w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim znajdowały się w chwili oddania Najemcy domku do używania.
 1. W razie wykrycia przez Najemcę jakichkolwiek wad, usterek, uszkodzeń itp. w przedmiocie najmu, w szczególności w stanowiących wyposażenie domku urządzeniach lub instalacjach, Najemca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego.
 2. Przed zwrotnym przekazaniem kluczy Wynajmującemu, Wynajmujący dokona wspólnie z Najemcą oględzin stanu technicznego domku.

Zachowanie czystości w domkach oraz w ich otoczeniu

§ 6

 1. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniopodobnych.
 2. Osoby palące tytoń w otoczeniu domku obowiązane są do czynienia tego w miejscu i w sposób nieuciążliwy dla innych osób, które w tym czasie zajmują inny domek, a nadto do uprzątnięcia niedopałków.
 3. Najemcę oraz osoby wspólnie z Najemcą zamieszkujące domek obowiązane są do segregacji odpadów wytworzonych w trakcie najmu poprzez ich umieszczanie we właściwych dla danego rodzaju odpadu pojemnikach, które umieszczone są w specjalnie wydzielonej strefie w otoczeniu domku.
 4. W przypadku, gdy w gronie osób wspólnie z Najemcą zamieszkujących domek znajdują się małoletni, na Najemcy spoczywa obowiązek zadbania, by łóżka, sofy, materace, na których małoletni będą spać zostały w sposób należyty zabezpieczone przed zmoczeniem lub zabrudzeniem (np. poprzez rozłożenie na nich nieprzemakalnych mat, prześcieradeł.)

Bezpieczeństwo

§ 7

 1. W otoczeniu domków znajduje się specjalnie wydzielona strefa przeznaczona do zabaw dzieci (plac zabaw). Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z placu zabaw dzieci ponoszą rodzice/opiekunowie prawni małoletnich.
 2. Poruszanie się pojazdami osobowymi po obszarze otoczenia domków (w szczególności dojazd do/z parkingu) odbywać winno się z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz
  z prędkością nie wyższą niż 20 km/h.
 3. Korzystanie z wszelkich urządzeń elektrycznych /gazowych stanowiących wyposażenie domku winno odbywać się z zachowaniem właściwych dla tych urządzeń zasad bezpieczeństwa.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. używanie grzałek, żelazek elektrycznych, czajników, kuchenek i innych urządzeń podobnych nie stanowiących wyposażenia domków może odbywać się tylko z zachowaniem należytej ostrożności.
 5. Na Najemcy ciąży obowiązek dopilnowania, by każdorazowo gdy – w trakcie związania Stron umową najmu – domek będzie opuszczany i pozostawiany bez kogokolwiek w środku, wszystkie okna oraz drzwi zostały zamknięte w sposób zwyczajowo przyjęty oraz wyłączone urządzenie i sprzęty elektroniczne.

Anulowanie rezerwacji

§ 8

 1. Wynajmującemu i Najemcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia wystapienia Siły Wyższej. Najemcy przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot.
 2. Brak płatności, o kórych mowa w § 3 ust 1 i 2 Umowy najmu poczytywana jest za niewykonanie zobowiązania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. W każdym czasie, przed uzgodnionym terminem pobytu, Najemca ma prawo odstapienia od Umowy najmu. W przypadku rezygnacji Najemcy z przyczyn leżących po jego stronie Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji z pobytu w odpowiedniej wysokości stanowiącej rzeczywistą stratę Wynajmującego wynikającą z rezygnacji Najemcy z pobytu, przy tym nie więcej niż 30% Ceny najmu (opłaty rezerwacyjnej).
 4. Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji Domku możliwa jest wyłącznie za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia stron stosuje się ust. 3 powyżej.
 5. W przypadku sytuacji, w której Wynajmujący, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy przed rozpoczęciem pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany Domek lub termin rezerwacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Najemcę, który powinien niezwłocznie poinformować Wynajmującego, czy:
  a) akceptuje proponowana zmianę Umowy najmu, albo
  b) odstępuje od Umowy najmu, co wiąże się z niezwlocznym zwrotem na rzecz Najemcy wszystkich wniesionych świadczeń.
 6. W przypadku sytuacji, w której Wynajmujący, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki Umowy najmu w trakcie pobytu, w szczegolności zmienić zarezerwowany Domek, niezwłocznie zawiadamia o tym Najemcę, który powinien niezwłocznie poinformować Wynajmującego, czy:
  a) akceptuje proponowaną zmianę Umowy najmu, albo
  b) odstępuje od Umowy najmu ze skutkiem na dzień odstąpienia, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Najemcy niewykorzystanych świadczeń.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

§ 9

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową najmu świadczenia usług, wszelkie reklamacje Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu lub innej działającej w jego imieniu osobie na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.
 2. Wynajmujacy rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, o czym informuje Najemcę w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.
 3. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wynajmujący jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

 Postanowienia końcowe

§ 8

 1. W przypadku upływu okresu czasu, na jaki zawarta została umowa najmu, Najemca obowiązany jest zwrócić klucze do domku Wynajmującemu lub innej działającej w jego imieniu osobie.
 2. Najemca nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, na jaki zawarta została przez Strony umowa najmu.
 3. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.