Podmínky pronájmu celoročních domků

Slovník pojmů

 1. Zásady – podmínky vytvořené pronajímatelem a zpřístupněné nájemci, aby se seznámil s jejich obsahem před uzavřením nájemní smlouvy pro pronájem celoročních domků;
 2. Domky – v obci Przybradz umístěné zděné jednopatrové celoroční domy, umístěné na samostatném pozemku, určené pro souběžné využívání v každém domku celkem maximálně 6 osob.
 3. Okolí domu – plocha 5500 m2 oddělená plotem, na kterém byly postaveny domky a odděleny plochy – prostory určené k parkování (parkoviště) a rekreačním účelům pro děti (hřiště).
 4. Nájemce – fyzická nebo právnická osoba, která je stranou smlouvy o pronájmu domku.
 5. Pronajímatel – DOMKY SLUNEČNÝ KOPEC (DOMKI SŁONECZNE WZGÓRZE)
 6. Třetí strany – fyzické osoby jiné než nájemce nebo osoby společně s nájemcem obývající domek.
 7. Nájemní smlouva – smlouva uzavřená písemně mezi nájemcem a pronajímatelem, podle níž pronajímatel dává nájemci domek k užívání na dobu určitou a nájemce platí pronajímateli dohodnutou cenu.

Obecné informace

§ 1

 1. Osoby ubytovány v domcích i v odděleném prostoru jsou povinny dodržovat tyto zásady a obecně platné právní předpisy v oblasti bezpečnosti, požární ochrany, dobrého sousedství a chování způsobem, který neohrožuje bezpečnost ostatních lidí.
 2. Domky jsou zcela nekuřácké a zákaz platí i na další tabákové výrobky.
 3. V domcích a na souvisejících plochách platí od 22.00 do 7.00. noční klid.
 4. Nájemcem nebo osobami, které s ním domek užívají je zakázáno pořádat hlasité události, které by mohly narušit klid lidí ubytovaných v jiných domcích.
 5. Třetí strany jsou povinny opustit domek a přilehlé prostory před začátkem nočního klidu.
 6. Pobyt zvířat – zejména psů a koček – není dovolen.

Pravidla pronájmu

§ 2

 1. Základem pronájmu domku je nájemní smlouva.
 2. Nájemní smlouva specifikuje zejména: smluvní strany, nájemní cenu, dobu trvání smlouvy, počet osob oprávněných k pobytu v domku podle dohody a práva a povinnosti stran.
 3. V okamžiku uzavření smlouvy je nájemce povinen za účelem ověření osobních údajů poskytnout pronajímateli platný průkaz totožnosti nebo jiný dokument s fotografií, na jehož základě bude možné zjistit totožnost nájemce.

§ 3

Nájemné je účtováno Nájemci v plné výši a podle smluvní částky v první den pobytu předem. Pokud nájemce – před uzavřením nájemní smlouvy – zaplatil zálohu – v první den pobytu je povinen zaplatit částku, která je rozdílem mezi smluvní cenou nájmu a částkou jím uhrazené zálohy.

§ 4

 1. Předání domu nájemci – vydáním klíčů – provádí pronajímatel nebo osoba jednající jeho jménem, po podpisu nájemní smlouvy, v den uvedený ve smlouvě jako den zahájení nájemní smlouvy, nejdříve ve 14:00
 2. V den uvedený ve smlouvě jako den, kdy končí nájemní smlouva, je nájemce povinen: nejpozději do 10:00 hodin:
 3. opustit domek s veškerým movitým majetkem přineseným do domku nájemcem a dalšími osobami, které v době, kdy byly smluvní strany vázány smlouvou, společně s nájemcem dům využívaly.
 4. vrátit klíče od domku pronajímateli.
 5. Ubytování v domku dříve, než je uvedeno v bodu 1 tohoto odstavce nebo opuštění domku později, než je uvedeno v bodu 2 tohoto odstavce je možné po předchozí dohodě s pronajímatelem.

§ 5

 1. Od okamžiku předání domku nájemci nese nájemce domku odpovědnost za škody způsobené nájemcem nebo osobami obývajícími domek společně s ním.
 2. Nájemce je povinen užívat dům v souladu s jeho vlastnostmi a účelem. Nájemce nesmí provádět žádné změny v designu interiéru.
 3. Všechno zařízení a vybavení domků a jejich okolí musí být – v den ukončení nájemní smlouvy a vrácení klíčů vráceno pronajímateli, s přihlédnutím k opotřebení věcí vyplývajících z jejich řádného užívání – ve stavu nezhoršeném v porovnání se stavem, ve kterém byly v době předání domku nájemci k použití.
 4. Zjistí-li Nájemce jakékoli vady, poruchy, poškození atd. na předmětu nájemní smlouvy, zejména u zařízení nebo instalací, které tvoří vybavení domku, je Nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli.
 5. Před vrácením klíčů pronajímateli pronajímatel společně s nájemcem zkontroluje technický stav domku.
 6. Udržování domků a jejich okolí v čistotě

§ 6

 1. Domky jsou zcela nekuřácké a zákaz platí i na další tabákové výrobky.
 2. Lidé, kteří kouří kolem domu, jsou povinni tak činit na místě, které není zatěžující pro ostatní osoby, kteří v té době obývají jiný dům, a odstraňovat své nedopalky cigaret.
 3. Nájemce a osoby obývající domek společně s nájemcem jsou povinni separovat odpad vzniklý při pronájmu tak, že jej umístí do kontejnerů vhodných pro daný druh odpadu, které jsou umístěny ve speciálně oddělené zóně poblíž domku.
 4. Pokud domek obývají nezletilí spolu s nájemcem, je nájemce povinen zajistit, aby postele, pohovky, matrace, na kterých spí nezletilí, byly řádně chráněny před smáčením nebo nečistotami (např. rozložením na ně) nepromokavých podložek nebo prostěradel.)

Bezpečnost

§ 7

 1. V okolí domků je speciálně oddělená zóna určená pro dětské hry (dětské hřiště). Rodiče / zákonní zástupci nezletilých jsou zodpovědní za bezpečnost a zdraví dětí, které hřiště používají.
 2. Pohyb osobních vozidel v okolí domů (zejména na přístupové cestě na parkoviště / z parkoviště) musí být prováděn s velkou opatrností a
  při rychlosti maximálně 20 km/h.
 3. Používání všech elektrických / plynových zařízení, která jsou součástí vybavení domku, musí být prováděno v souladu s bezpečnostními pravidly pro tato zařízení.
 4. Z důvodu požární bezpečnosti použití ohřívačů, elektrických žehliček, konvic, sporáků a jiných podobných zařízení, která nepředstavují vybavení domů, lze provádět pouze s náležitou opatrností.
 5. Nájemce je povinen zajistit, aby kdykoli – během závazného období nájmu smluvních stran s nájemní smlouvou – byl domek opuštěn a ponechán bez jakékoliv osoby uvnitř, všechna okna a dveře byly zavřeny obvyklým způsobem a běžné a elektronické zařízení byly vypnuty.

Závěrečná ustanovení

§ 8

 1. Pokud lhůta, na kterou byla uzavřena nájemní smlouva, vyprší, je nájemce povinen vrátit klíče do domku pronajímateli nebo jiné osobě jednající jeho jménem.
 2. Nájemce není oprávněn domek, který uvolní, odevzdat jiným osobám, i když doba, na kterou strany uzavřely nájemní smlouvu, neuplynula.
 3. Nájemce nemůže dům pronajmout nebo poskytnout jiným osobám.