Na potrzeby niniejszego regulaminu pod pojęciem „wanna spa z hydromasażem” (lub zamiennie „wanna spa”) rozumie się wannę SPA HL – 2002 z hydromasażem w wymiarach 280 x 230 x 97 cm, z 4 miejscami siedzącymi oraz 2 miejscami leżącymi, zlokalizowaną na terenie Domków Słoneczne Wzgórze w strefie basenowej, w bezpośrednim sąsiedztwie basenu, w którym to urządzeniu maksymalna temperatura wody osiąga 37. stopni Celsjusza.

Na potrzeby niniejszego regulaminu pod pojęciem „Obiekt” rozumie się Domki Słoneczne Wzgórze.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Z wanny spa korzystać mogą, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, wyłącznie osoby zakwaterowane w Domkach Słoneczne Wzgórze (dalej zwani jako „goście”).
 2. Udostępnianie przez gości Domków Słoneczne Wzgórze wanny spa osobom niezakwaterowanym w Obiekcie jest zabronione i niedopuszczalne.
 3. Korzystanie z wanny spa odbywać może się w godzinach od 7.00 – 22.00. W godzinach od 22.00 – 7.00 na terenie Obiektu obowiązuje cisza nocna, w tym czasie korzystanie z wanny spa jest zabronione.
 4. Z tytułu korzystania z wanny spa przez gości Domków Słoneczne Wzgórze Obiekt nie pobiera dodatkowej opłaty.
 5. Korzystanie z wanny spa przez małoletnich odbywać może się wyłącznie pod nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego małoletniego.
 6. Jednocześnie w wannie spa przebywać może 6 osób, z czego 4 z nich na miejscach siedzących a 2 na miejscach leżących. Każda z osób korzystających z wanny spa zobowiązana jest zająć jedno wybrane miejsce. Niedopuszczalne jest korzystanie przez dwie osoby jednocześnie z tego samego miejsca.
 7. Korzystanie z wanny spa odbywać musi się z poszanowaniem prawa innych gości Obiektu do ciszy i wypoczynku w miejscu ich zakwaterowania.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Korzystanie z wanny spa dozwolone jest pod warunkiem umycia całego ciała pod prysznicem bezpośrednio przed wejściem do wanny spa.
 2. Uruchamianie wanny spa powinno następować wyłącznie przy użyciu dedykowanego do tego celu panelu sterowania.
 3. Osoba rozpoczynająca korzystanie z wanny spa, gdy urządzenie jest wyłączone, przed wejściem do wanny spa obowiązana jest:
  1. usunąć z wanny spa osłonę zewnętrzną chroniącą urządzenie przed dostaniem się do jego wnętrza zabrudzeń z otoczenia,
  2. odłożyć osłonę na betonowy podest znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie wanny spa w taki sposób, by nie stwarzał on zagrożenia dla innych osób przechodzących w pobliżu wanny spa,
  3. zweryfikować, czy we wnętrzu wanny spa nie znajdują się jakiekolwiek przedmioty, których obecność w wannie spa mogłaby wpłynąć niekorzystnie dla pracy urządzenia lub stwarzać mogłaby zagrożenie dla osób korzystających w wanny spa (w przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek przedmiotów w wannie spa, należy je niezwłocznie usunąć przed włączeniem urządzenia);
  4. przy pomocy panelu sterującego włączyć system hydromasażu.
 1. Osoba opuszczająca wannę spa jako ostatnia obowiązana jest:
  1. Wyłączyć wannę spa przy pomocy właściwego przycisku panelu sterowania;
  2. Zweryfikować czy w wannie spa nie zostały pozostawione przez osoby korzystające z wanny jakiekolwiek przedmioty (w przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek przedmiotów w wannie spa, należy je niezwłocznie usunąć);
  3. Zabezpieczyć wannę spa przed zabrudzeniem poprzez nałożenie na wannę spa osłony zewnętrznej.
 1. W przypadku, gdy podczas uruchamiania lub korzystania z wanny spa wystąpią jakiekolwiek zjawiska budzące wątpliwość, co do prawidłowości funkcjonowania urządzenia, osoby korzystające z wanny spa obowiązane są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Obiekt.
 2. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wanny spa przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie, pierwszeństwo komunikacyjne przysługuje osobie wychodzącej. W takiej sytuacji osoba chcąca wejść do wanny spa zobowiązana jest ustąpić miejsca osobie wychodzącej, by ta mogła w pełni swobodnie opuścić wannę spa.
 3. Korzystania z wanny spa nie zaleca się osobom:
  1. cierpiącym na jakiekolwiek dolegliwości/choroby kardiologiczne, neurologiczne, gastryczne, urologiczne, ginekologiczne, dermatologiczne,
  2. cierpiącym na choroby układu krążenia lub choroby układu oddechowego,
  3. u których występuje infekcja wirusowa lub bakteryjna, która może być zaraźliwa dla innych osób korzystających z wanny spa, a także infekcja przenosząca się drogą kropelkową lub poprzez płyny ustrojowe,
  4. którym lekarz zabronił korzystania z urządzeń typu wanny spa, lub dla których to osób niewskazane jest zażywanie ciepłych kąpieli lub przebywanie przez dłuższy czas w wysokich temperaturach.
 1. Zabrania się:
  • Korzystania z wanny spa bez uprzedniego włączenia systemu hydromasaży;
  • Korzystania z wanny spa w stroju innym aniżeli strój przeznaczony do kąpieli basenowych;
  • Korzystania z wanny spa nago;
  • Wchodzenia do wanny spa bez uprzedniego oczyszczenia całego ciała z zanieczyszczeń pod prysznicem;
  • Stosowania podczas kąpieli w wannie spa jakichkolwiek środków czyszczących (np. mydło, płyn do kąpieli, szampon do włosów, olejki);
  • Wchodzenia do wanny spa w obuwiu;
  • Zajmowania w wannie spa miejsc innych poza miejscami fabrycznie do tego wyznaczonymi;
  • Wchodzenia do wanny spa w inny sposób niż przy użyciu schodków,
  • Wylewania wody z wanny spa lub dolewania do wanny spa wody z sąsiadującego z nią basenu lub jakichkolwiek innych płynów;
  • Załatwiania potrzeb fizjologicznych do wanny spa;
  • Nurkowania w wannie spa;
  • Korzystania z wanny spa w godzinach obowiązywania ciszy nocnej w Obiekcie;
  • Wprowadzania do wanny spa zwierząt;
  • Korzystania z wanny spa w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub po spożyciu jakichkolwiek innych środków działających podobnie do alkoholu;
  • Spożywania alkoholu/napojów alkoholowych podczas korzystania z wanny spa;
  • Spożywania środków działających podobnie do alkoholu;
  • Jedzenia lub picia jakichkolwiek napojów podczas korzystania z wanny spa;
  • Wnoszenia do wanny spa naczyń szklanych, ostrych przedmiotów i wszelkich innych przedmiotów,
  • Skakania do wanny spa z jej obrzeży lub bezpośrednio z betonowego podestu otaczającego wannę spa;
  • Wpychania innych osób do wanny spa wbrew ich woli;
  • Stwarzania swoim zachowaniem sytuacji niebezpiecznych dla innych osób korzystających z wanny spa;
  • Zapychania lub zasłaniania dysz w celu uniemożliwienia normalnej ich pracy;
  • Odkręcania elementów maskujących wanny spa.
 1. Osoba, która w związku w korzystaniem z wanny spa w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub z niniejszym regulaminem, doprowadzi do uszkodzenia urządzenia lub wyrządzenia jakiejkolwiek innej szkody, ponosić będzie odpowiedzialność zgodnie z właściwymi przepisami kodeksu cywilnego.